Program rewalidacji upośledzenie lekkie

Pobierz

Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący II etap nauczania Reklamy WSTĘP Wśród uczniów polskich szkół znajduje się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju.Plan zajęć rewalidacji indywidualnej uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej ( upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim - orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ) Oprac.. Powinny także być pod opieką oligofrenopedagoga, który prowadzi zajęcia rewalidacyjne.. Dwa aspekty pracy rewalidacyjnej:Program zajęć rewalidacyjnych.. W klasach I - III uczniowie powinni zdobyć podstawowe wiadomości o życiu .Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, II etap edukacji INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJIII etap edukacji Diagnoza: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim Cele ogólne:- stymulowanie rozwoju poznawczego.. Program ten zawiera cele edukacyjne i treści nauczania, a także działania edukacyjne zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych efektów.. Zasady prowadzenia zajęć: Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji; Życzliwość i zrozumienie w stosunku do dziewczynki; Akceptowanie dziecka; Dostosowanie ćwiczeń do możliwości dziecka; Przechodzenie od ćwiczeń łatwiejszych do trudniejszych;Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim..

Termin realizacji programu:INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ kor.

W czasie trwania zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności.. Dziecko z upośledzeniem w stopniu lekkim nie musi chodzić do szkoły .Indywidualny program edukacyjny (upośledzenie lekkie) Post autor: annakama » 2009-11-29, 15:49 .. Cele szczegółowe:- usprawnianie koncentracji uwagi;- usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej w .Program indywidualnej rewalidacji opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno - psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące specyfiki pracy z dzieckiem specjalnej troski.. Skupienie uwagi u Patrycji jest uwarunkowane tym jaki ma nastrój w danym dniu.. — doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Bytomiu — 2013 r. I etap edukacyjnyW związku z powyższym należy obrać właściwą, indywidualną drogę edukacyjną wobec uczniów, by osiągnąć wyznaczone cele.. Rozpoczynam pracę i nie wiem jak mam napisać program i rozkład materiału dla dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym z zespołem downa dla 2 gimnazjum i 4 klasy szkoły podstawowej.. Mają jednak wymagania dostosowywane do swoich możliwości.. Pracuje w tempie dostosowanym na miarę jej .Trzecia obserwacja - przewidziana na zakończenie określonego programem etapu rewalidacji, będąca końcowym sprawdzeniem poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka..

Dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym uczęszczają do szkoły tak samo, jak ich rówieśnicy.

Tym bardziej było to dla mnie ważne,że w roku szkolnym 20042005 otrzymałam nauczanie indywidualne z chłopcem ,u którego stwierdzono tego typu niedorozwój.. Marcin rozpoczął naukę z rocznym opóźnieniem i nie uczęszczał do zerówki.Zasady procesu rewalidacji: Zasada akceptacji - akceptacja dziecka takim, jakie jest, z prawem do szczególnej opieki i pomocy.. Zasada pomocy - mająca na celu pomóc dziecku w aktywizacji jego sił biologicznych, w usamodzielnieniu go, w przezwyciężeniu trudności rozwojowych oraz trudności wynikających z niepełnosprawności.Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kl. I gimnazjum na cykl trzyletni Na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną uczeń kl. I otrzymał zalecenie kształcenia specjalnego oraz uczęszczania na zajęcia rewalidacji indywidualnej.. Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o .rewalidacji indywidualnej.. Zgodnie z zaleceniami w/w.08 sierpnia 2016.. Zostaną .. Zachowanie - Patrycja jest miła, koleżeńska, życzliwa.. Celem nauczania i wychowania jest przygotowanie młodego pokolenia do życia społecznego, zawodowego i kulturalnego.. Alicja Guziel Cele: - wyrobienie gotowości do nauki - stymulowanie wszystkich funkcji poznawczych - przyzwyczajenie do pokonywania trudnościPracując z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim musimy znać jego możliwości w zakresie: Rozwoju procesów poznawczych (uwaga, pamięć, mowa, spostrzeganie, myślenie, motoryka) Rozwoju emocjonalnego (emocje, motywacje, dojrzałość społeczna)Wiedząc to postanowiłam napisać program dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim..

Program zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniem klasy szóstej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

zweryfikowane i wykorzystane do ustalenia dalszego plany pracy z dzieckiem.. Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.. Uwagi z dokonanych obserwacji będą prowadzone w formie opisowej.. 123 KB; 3 maj 11 7:17; REWALIDACJA INDYWIDUALNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPEC JALNEJ.docUpośledzenie umysłowe w stopniu lekkim — funkcjonalne następstwa upośledzenia umysłowego u młodzieży 4 Nitychoruk-Piekarz I.. Z dzieckiem należy realizować treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do jego indywidualnych możliwościScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdf Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych - ćwiczenia słuchowe Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej - rewalidacja Układanie w logiczny ciąg - świadomość społeczna, scenariusz zajęć Ćwiczenia na materiale geometrycznym - percepcja wzrokowa Metoda małych kroków - dysleksjaOcena opisowa - Patrycja - upośledzenie lekkie.. Bardzo proszę o wzory materiałów.Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe..

45 KB; 3 maj 11 7:17; Program rewalidacji indywidualnej dla uczennicy kl asy pierwszej gimnazjum.doc z chomika kanaolka.

Kształcenie specjalne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim realizowane w szkole specjalnej, integracyjnej lub ogólnodostępnej; 2.Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim funkcje przedszkola dotyczą: opieki, eduka- cji, wychowania, a w przedszkolu specjalnym także rehabilitacji i profilaktyki.Niniejszy program przeznaczony do realizacji na zajęciach rewalidacji indywidualnej z uczniem u którego występuje niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. Działania są ukierunkowane na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i lepsze funkcjonowanie w sferze emocjonalno-społecznej.. komp.doc z chomika kanaolka.. Ukierunkowany jest na potrzeby i psychofizyczny rozwój dziecka upośledzonego w stopniu lekkim.Dlatego PROCES REWALIDACJI BĘDZIE PRZEBIEGAĆ WEDŁUG PONIŻSZYCH ZASAD: 1.pełnej indywidualizacji pracy, 2.stawiania zadań dostosowanych do możliwości psychomotorycznych dziecka i zapewnienia warunków do poprawnego wykonania ćwiczeń, 3.systematycznego przechodzenia od zadań łatwiejszych do trudniejszych, 4.zapewnienia warunków do .Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno - wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.. Podsumowanie Moje doświadczenie jako nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej oraz lideraPodstawa opracowania IPET-u: niepełnosprawność intelektualna - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim Czas realizacji programu: na okres edukacji przedszkolnej Zalecenia zawarte w orzeczeniu: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt