Wymień czynniki kształtujące pasy rzeźby terenu

Pobierz

Położenie na nizinie, w środkowej części EuropyCzynniki glebotwórcze - składniki środowiska przyrodniczego wpływające na powstawanie oraz rozwój gleb.. miasta Polski Test.. czynniki kształtujące pasy rzeźby terenu, charakterystyka pasów rzeźby terenu Polski; występowanie skał w Polsce, podział surowców mineralnych, rozmieszczenie surowców mineralnych .Krajobrazy Polski - Test.. Na Pojezierzu Kaszubskim znajduje się najwyższy punkt całego pasa pojezierzy w Polsce - Wieżyca (329 m n.p.m.).. Podkreśl nazwy jezior leżących na Pojezierzu Mazurskim, a następnie uzupełnij zdania.. Wymień strefy klimatyczne na kuli ziemskiej.. - pasowy układ rzeźby terenu.To dlatego, że obszar ten znajdował się pod wpływem lądolodu przez najdłuższy czas (kontynentalny lodowiec "nasuwał" się od północy).. Zostały one usystematyzowane w pasach rzeźby terenu: pas pobrzeży (niziny nadmorskie),Rzeźba terenu: - ukształtowanie powierzchni, w tym przewaga obszarów nizinnych oraz równoleżnikowy układ pasów rzeźby, co ułatwia swobodną wymianę mas powietrza z zachodu w kierunku wschodnim i odwrotnie.. Charakter rzeźby wpływa bowiem na przebieg procesu usuwania zwietrzeliny z powierzchni skały.Czynniki endogeniczne kształtujące rzeźbę terenu.. Jest to uwarunkowane budową struktur geologicznych w Polsce oraz zmianami klimatycznymi, jakie doprowadziły do interglacjałów i glacjałów utrzymujących się przez długie lata w przeszłości geologicznej.Pasy rzeźby terenu Polski Rysunek z opisami..

Wymień czynniki kształtujące krajobrazy.

wg Wiedzmizu.. Pasy rzeźby terenu Polski tworzą naprzemienny układ obniżeń i wyniesień terenu.. Procesy endogeniczne są to procesy mające miejsce we wnętrzu litosfery.. Czasami bywa ona zaliczana do warunków powstawania gleb, a nie do czynników glebotwórczych.. Do pasów rzeźby dopisano czynnik mający największy wpływ na ukształtowanie terenu: pobrzeża i pojezierza - zlodowacenia plejstoceńskie; niziny - procesyDo pasów rzeźby dopisano czynnik mający największy wpływ na ukształtowanie terenu: pobrzeża i pojezierza - zlodowacenia plejstoceńskie; niziny - procesy zachodzące naczynniki kształtujące to: wewnętrzne:procesy górotwórcze, procesy lądotwórcze, procesy wulkaniczne, trzęsienia ziemi zewnętrzne wietrzenie, erozja, ruchy masowe, akumulacjaCzynniki kształtujące pasy rzeźby terenu: - działalność lądolodu - wiatr - Morze Bałtyckie i uchodzące do niego rzeki - procesy denudacyjne - różnorodność skał - ruchy górotwórcze.Do pasów rzeźby dopisano czynnik mający największy wpływ na ukształtowanie terenu: pobrzeża i pojezierza - zlodowacenia plejstoceńskie; niziny - procesy zachodzące naCzynniki endogeniczne kształtujące rzeźbę terenu.. Patrząc od północy, kolejno są to: niziny nadmorskie (pobrzeża), pojezierza, niziny środkowopolskie, wyżyny .wg Annauweglarz.. Losowe karty.Na podstawie atlasu geograficznego wpisz do tabeli nazwy pasów rzeźby terenu w których znajdują się największe polskie jeziora..

Podział Polski na pasy rzeźby terenu .

Polski Geografia.. NAZWA JEZIORA : POWIERZCHNIA (KM2): PAS RZEŹBY TERENU: 1.Jego działanie uzależnione jest od: - stopnia rozdrobnienia materiału skalnego - wielkości szaty roślinnej - stopnia wysuszenia i wielkości zamarznięcia gruntu Niszcząca działalność wiatru: deflacja - unoszenie i przenoszenie materiału przez wiatr, długotrwałe działanie wiatru powoduje obniżenie się powierzchni terenu i powstawanie zagłębień deflacyjnych nazywanych rynnami czy misami.Pasy rzeźby Polski - Rysunek z opisami.. litosfery, ich poziomy ruch jest spowodowany przenoszeniem energii przez prądy konwekcyjne z wnętrza ziemi na jej powierzchnię .. Pasy obniżeń to: pas pobrzeży, pas nizin i pas kotlin, z kolei pasami wyniesień są: pas pojezierzy, pas wyżyn i pas gór.2.. Wymień państwa(stolice państw) sąsiadujących z Polską.. Ta energia powoduje stopienie skał plutonicznych, wchodzących w skład płaszczaCechą charakterystyczną ukształtowania powierzchni Polski jest pasowy układ rzeźby terenu.. - Wymień typy gleb w Polsce.. Gleba jest powierzchniową, biologicznie czynną warstwą skorupy ziemskiej, powstałą z danej skały macierzystej pod wpływem działania czynników glebotwórczych, takich jak: właściwości skały macierzystej, klimat, organizmy żywe, rzeźba terenu, stosunki wodne, działalność człowieka, czas.Ukształtowanie powierzchni..

Wymień i wskaż na mapie pasy rzeźby terenu Polski.

Cechą charakterystyczną ukształtowania powierzchni Polski jest pasowy układ rzeźby terenu.. 2013-06-12 19:31:10Ukształtowanie powierzchni Polski cechuje tzw. pasowy układ rzeźby, czyli poszczególne formy terenu układają się pasami.. Źródło: Opracowanie własne.. Wysokość nad poziomem morza modyfikuje .. wg Szewczykaneta.. Powodują zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu poprzez wypiętrzenie terenu, jego zapadnięcie, nadbudowanie spowodowane ruchami pionowymi, poziomymi oraz erupcjami wulkanicznymi.. Wymień strefy oświetlenia Ziemi.. Rzeźba terenu - przede wszystkim od tego czynnika zależy miąższość zwietrzeliny skalnej, a tym samym - głębokość, do jakiej mogą sięgać procesy glebotwórcze.. 4. charakterystyka pasów rzeźby terenów Polski.. Mniej więcej równoleżnikowo występują u nas na przemian pasy wzniesień i obniżeń.. wg Dolibrusa26.Study Ukształtowanie Powierzchni Polski - Geografia flashcards.. 3. Podaj współrzędne geograficzne podanej miejscowości.. pas pobrzeży, pas pojezierzy, pas nizin środkowopolskich, pas wyżyn, pas kotlin podkarpackich, pas gór- Sudety, pas gór- Karpaty.Wymień pasy ukształtowania polski w kolejności zaczynając od południa.wymień czynniki kształtujące popyt 2010-03-15 17:53:02; ..

Czynniki kształtujące klimat Polski Samolot.

- przewaga obszarów nizinnych (91 %) - średnia wysokość: 173 m n.p.m. - najniżej położone miejsce: 1,8 m p.p.m (Żuławy Wiślane) - najwyżej położone miejsce: 2499 m n.p.m (Rysy) - nachylenie pow. w kierunku północno - zachodnim.. : 2010-06-21 07:25:48 Skreśl formy terenu które nie są elementami rzeźby młodoglacjalnej 2011-04-21 21:42:55 Geografia: Połącz formę rzeźby terenu z procesem dzięki któremu powstała.. Czynniki wpływające na klimat Polski Anagram.. Chcę i mogę, s. 15.. Rozumiemy ją, w tym przypadku, zarówno jako ukształtowanie terenu (relief), jak i położenie nad poziomem morza, które modyfikują działanie pozostałych czynników glebotwórczych.. Im dalej na południe, tym teren staje się coraz mniej pofałdowany.2.. cechy rzeźby terenu Polski.. 7.Rzeźba terenu.. 1) Zaznacz elementy wchodzące w skład krajobrazu a) ukształtowanie powierzchni b) skały budujące podłoże c) wody powierzchniowe d) wytwory działalności człowieka e) szkic krajobrazowy 2) Pasy krajobrazowe to a) obszary pokryte lądolodem b) obszary, których wody powierzchniowe są słodkie c) obszary o .1.. Zaimek osobowy w miejscowniku - Język polski?. Wykonaj następujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 1, 2, 3 str. 48-49.. CZAS TRWANIA: jedna godzina lekcyjna FORMY ORGANIZACYJNE: indywidualna, zbiorowa TYP LEKCJI: przeznaczona na realizację nowego materiału FORMA NAUCZANIA: lekcja w klasiePasy rzeźby terenu na tle granic województw z linią profilu podłużnego.. Klasa 7 Geografia Polski.. W każdym pasie wyróżniono mniejsze jednostki - krainy geograficzne czyli obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt