Właściwości fizyczne wody prezentacja

Pobierz

Wszelkie substancje chemiczne oraz .Woda (H2O), to jeden z najczęściej występujących w przyrodzie związków chemicznych, o olbrzymim znaczeniu biologicznym.. Znaczne jej ilości są okresowo (w skaliWśród szczególnych właściwości wody na podkreślenie zasługuje to, że największą gęstość woda osiąga w 4 st. Celsjusza.. ️ .pobieranie wody i jej oddawanie w procesie oddychania czyli transpiracji jak i w litosferze wsiąkanie, spływ podziemny i powierzchniowy.. Dzięki temu cząsteczka wody jest trwale spolaryzowana: tlen, jako .krioskopowa wody wynosi 1,86 ∙ 𝑔∙ −1.. ️ Poznaj moje podręczniki!. Najwięcej substancji zawiera woda morska, najmniej - woda z opadów atmosferycznych.. Tlenki większości niemetali w reakcji z wodą tworzą kwasy: CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3 SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4.. Masa atomowa wody wynosi 18 u.. W tym projekcie poznasz ciekawostki, które edukują i pomagają w nauce.E-publikacja przygotowana w ramach konkursu na najlepszą e-publikację.Właściwości fizyczne i chemiczne wody Czym jest woda?. Im mniejsza temperatura tym gęstość wody maleje, a jej objętość wzrasta, co jest spowodowane zwiększaniem się odległości międzyTę właściwość wykorzystano w budowie np. termometru, mostów, torów kolejowych, sieci trakcyjnych.. Właściwości fizyczne o Porównanie gęstościi gęstości objętościowej wybranych materiałów budowlanych 21 .Właściwości fizyczne Właściwości chemiczne • ciecz • bezbarwny • miesza się z wodą • ostry, charakterystyczny zapach • stężony - żrący i palny • spala się niebieskim płomieniem • reaguje z wodorotlenkami, tlenkami metali i metalami • reaguje z niektórymi solami, np. z węglanami i wodorowęglanamiBadanie własności fizycznych ciał (wybrane pary uczniów lub praca w trzech grupach) I - Pomiar objętości plasteliny Uczniowie odczytują objętość wody w menzurce przed zanurzeniem plasteliny i po jej zanurzeniu..

Właściwości fizyczne wody: -bezbarwna.

SEKP6 - Oznaczanie twardości ogólnej, wapniowej i magnezowej wody kotłowej 2 Cel ćwiczenia: 1.. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla.️ Zapisz się na kurs maturalny z biologii!. Znaczenie wody Bez wody nie byłoby życia na ziemi.. Wyrażanajestwkg/m 3,kg/dm 3,g/cm 3 mkr-masa kruszywa, Vkr-objętość kruszywa.. NastępniePlik właściwości fizyczne wody doświadczenia.pdf na koncie użytkownika m3ong_m4n1s • Data dodania: 14 lis 2018Własności fizyczne roztworów są związane z równowagę pomiędzy siłami wiążącymi cząsteczki wody i substancji rozpuszczonej.. Zwykle myślimy, że lepkie są np. miód lub olej silnikowy.. Obliczona różnica jest szukaną objętością kawałka plasteliny.. 16.10.2019 2 Gazy i ich właściwościWoda ma bardzo silne siły międzycząsteczkowe, stąd niska prężność pary.. Z obniżaniem temperatury, od około 4°C, gęstość wody maleje.Woda jest najgęstsza w temperaturze 4 st. C.. •Odpowiedź: •𝛼=0,495 Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej - Równowagi fazowe w układach wieloskładnikowych - właściwości koligatywne - zadania 3Właściwości fizyczne Objętość próbki V ooblicza się według wzoru: 20 w którym: m1-masa próbki zważonej w powietrzu, [g] m2-masa próbki zważonej na wadze hydrostatycznej, [g] ρh - gęstość wody, g/cm 3..

Fizyczne właściwości różnych stanów materii .

Jeśli jednak porównamy substancje pod względem struktury, to woda jest lepka.81% 83 głosy.. W cyklu hydrologicznym wyróŜnia się obieg duŜy i mały.. Tutaj zajmiemy się roztworami nieelektrolitów.wody kotłowej EOUNiE/26 Chemia wody, paliw i smarów EKP3 K_U014, K_U015, K_U016.. Zanieczyszczenia wód.. Prawie wszystkie rodzaje żywności zawierają roztwory co oznacza, że ich właściwości Należy poznać i rozumieć.. -zdolność zmieniania stanów skupienia.. • Tylko część wody na kuli ziemskiej podlega cyklowi hydrologicznemu.. -nie podtrzymuje spalania.. Ze względu na konfigurację elektronową tlenu, woda nie ma geometrii liniowej, jej cząsteczka jest zgięta pod kątem 104°.. Temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem atmosferycznym wynosi 100°C, natomiast temperatura topnienia 0°C.. Zazwyczaj jest tak, że w ciele stałym drobiny znajdują się bliżej siebie niż w cieczy i substancja w stanie stałym ma większą gęstość niż w stanie ciekłym.Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych.. Właściwości fizyczne 23Właściwości wody Fizyczne: - ciecz - bezbarwna - bezwonna - zmienia swoje stany skupienia - jest polarna Chemiczne: - reaguje z metalami - jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych - nie pali się - nie podtrzymuje spalania Zastosowanie: - w gospodarstwie - do codziennego użytkuWoda uzyskuje największą gęstość w temperaturze +4 C..

Prezentacja: Woda i jej właściwości - edukator.pl.

Tlenki metali alkalicznych i ziem alkalicznych (czyli litowce i berylowce bez berylu) w reakcji z wodą tworzą zasady:Właściwości chemiczne wody: -jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych.. W stanie stałym ma mniejszą gęstość (<4 st.C) niż w stanie ciekłym (4 st. C) Właściwość fizyczna: wraz ze spadkiem temperatury wiązania wodorowe stają się dłuższe i rozmieszczone bardziej regularnie co powoduje zmniejszenie gęstości lodu w porównaniu z wodą w stanie ciekłym.Wody naturalne, występujące w przyrodzie, są roztworami różnych substancji stałych i gazów.. Właściwości fizyczne o GĘSTOŚĆ NASYPOWA (dotyczy tylko materiałów sypkich)-stosunekmasydoobjętościkruszywawstanieluźnym lub zagęszczonym, niezależnie od stopnia jego wilgotności.. Woda dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia ( ryby i inne zwierzęta wodne ).właściwości fizyczne wody sąkonsekwencją jej polarnej budowy i tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy jej cząsteczkami • Właściwości te to: temperatura topnienia, ciepło właściwe, ciepło parowania, ciepło topnienia, gęstość, odczyn 4.2J/g/°C 2 4g/cm 3 5 2259J/g 6 pH7 7 335J/g 3 0°C 4 iiii Właściwości fizyczne wody3.. Charakteryzuje się brakiem zapachu i smaku oraz bezbarwnością.. Właściwości fizyczne wody Tabela 1: Gęstość wody w zależności od temperatury1 Temperatura Gęstość T[°C] γ[kg/m3] 0 999,8 4 1000,0 10 999,7 20 998,2 30 995,6 40 992,2 50 988,0 60 983,2 70 977,8 80 971,8 90 965,3 100 958,3 1 Tabele 1-3 zaczerpnięto z książki Edwarda Czetwertyńskiego i Bohdana Utrysko Hydraulika i hydromechanikaCiecz (woda) Gaz lub para (Chmury) Ciało stałe (lód) Sublimacja Resublimacja 4 Właściwość Ciało stałe ciecz gaz Kształt określony taki sam jak zbiornik (nieokreślony) ..

Prezentacja mająca na celu przybliżenie właściwości i funkcji wody.

Tlenek wodoru (nazwy systematyczne- monotlenek diwodoru, oksydan) - związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym.. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem.Polarna budowa cząsteczek wody ma swoje konsekwencje - są nimi właściwości fizyczne wody.. Obecność lub brak wody decyduje o klimacie jaki panuje w danym regionie.. Woda to związek chemiczny składający się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu, o wzorze sumarycznym H 2 O.. -nie pali się..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt