Na czym polegała demokracja ateńska

Pobierz

FACEBOOK | 6,5 tys. TWITTER.. "rządy ludu, ludowładztwo") - jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy.. Demokracja ma swój początek w starożytnej Grecji.Znaczący wkład w rozwój demokracji miał także Starożytny Rzym oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa).Demokracja Polska zaś polega na czymś zupełnie innym.. 2.Zadanie do wykonania na ocenę dobrą lub bardzo dobrą: 1.- demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej, co oznaczało, iż o sprawach państwowych decyzje podejmowały organa władzy, których członkowie zostali wybrani wola większości społeczeństwa.. Ludzie zbierali się na placu nazywanym Forum Romanum.. Wyjątkiem są osoby chore psychicznie, obcokrajowcy, groźni przestępcy oraz ci, którzy zostali pozbawieni tych praw na podstawie wyroków sądowych.Demokracja ateńska był to ustrój polityczno - społeczny, gdzie wszelkie ważne decyzje podejmowano za zgodą wszystkich obywateli.. Demokracja ateńska była wyjątkowa ze względu na bezpośredni udział obywateli w sprawowaniu władzy.. Uprawnieni obywatele w drodze głosowania decydowali o sprawach wspólnoty.. Chłopi, szczególnie w okresie prac rolnych nie brali udziału w głosowaniu ze względu na odległość, jaką musieliby przebyć, żeby oddać głos.6) rozumie, na czym polega konflikt warto ści w życiu publicznym..

Na czym polegała demokracja ateńska?

Aby zachęcić ludzi do uczestnictwa, wypłacano im tak zwane "diety" za odstąpienie od codziennych zajęć na rzecz wspólnego dobra.na obsadę pozostałych instytucji?. Odszukajcie w podręczniku informacji na temat tej procedury oraz przeczytajcie wyjaśnienie tego słowa:2.. Obywatele Aten w drodze głosowania mogli doprowadzić do usunięcia z kraju osoby, której poglądy .Demokracja ateńska miała również słabe strony, choćby ograniczoną możliwość udziału w Zgromadzeniach Ludowych obywateli mieszkających poza Atenami.. KOPIUJ LINK - Nie uważam, że .. Wybierali marszałka który pomagał w podejmowaniu decyzji.. Jednym z ciekawszych pomysłów Klejstenesa był ostracyzm, czyli sąd skorupkowy.. W starożytnych Atenach w rządzeniu polis brali udział wszyscy wolni obywatele, którzy podejmowali decyzje w trakcie głosowania.Najważniejsze decyzje dotyczące ateńskiej polis podejmowano na zgromadzeniu ludowym.na czym polegała demokracja ateńska (P), na czym polega wyjątkowość demokracji ateńskiej (P).. Uczeń zna: • postać: Peryklesa Uczeń rozumie: • pojęcia: polis, demokracja • na czym polegała demokracja ateńska Uczeń potrafi: • zlokalizować na mapie Grecję i Ateny Uczeń rozumie: • pojęcia: zgromadzenie ludowe, rada pięciuset, sąd ludowy, ostracyzm • na czym polega wyjątkowość demokracjiNa czym polegała demokracja ateńska?, Czym była polis?, Ja nazywali siebie Grecy?, Kim jest ten mężczyzna?, Opisz wojny grecko-perskie., Przedstaw podboje Aleksandra Wielkiego., Opisz teatr grecki., Jak wyglądały starożytne igrzyska?, Co oznacza słowo "filozofia"?, Opisz najważniejsze dzieła kultury greckiej., Kogo uważamy za ojca demokracji ateńskiej?, Jak wyglądał ustrój .na czym polega demokracja ateńska Przedmiot: Historia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: ewcik36 18.4.2010 (21:07) 40 CECH KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO(czym się różni od kościoła Przedmiot: Historia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: stex 28.4.2010 (21:42) Pomocy, pilne - opis demokracja szlachecka Przedmiot: Historia / Liceum: 1 rozwiązanieKlejstenes żył na przełomie VI i V wieku p.n.e. Demokracja ateńska jest najbardziej znanym przykładem wykształconego w starożytnej Grecji ustroju demokratycznego, choć zdecydowanie nie jedynym.Demokracja ateńska - definicja, na czym polegała, cechy, funkcjonowanie Demokracja Ateńska była formą ustroju państwowego, którego początki związane są z reformami władcy, za rządów którego Ateny osiągnęły jeden z najświetniejszych okresów swojej historii - Peryklesa (ok. 500 - 429 r. p.n.e.).Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce..

Demokracja ateńska.

O sprawach państwa mogli decydować obywatele Aten.. W Atenach funkcjonowała procedura określana nazwą ostracyzm - wprowadził ją twórca demokracji ateńskiej Klejstenes.. Historia: *bezpośrednia: wywodzi się ze starożytnych Aten (ok. V w.p.n.. Demokracja Ateńska polegała na władzy ludu (Demos-lud, Kratos - władza)Do głównych przedstawicieli demokracji zaliczamy: Eklezje - Zgromadzenie ludowe 10 Strategów oraz Rade pięciuset W Atenach istniał sad tzw. sąd skorupkowy, czyli jeśli zebrało sie co najmniej 6 tys. głosów na osobę.. Demokracja bezpośrednia w przeciwieństwie do demokracji pośredniej eliminuje chaos w strukturach i procesie rządzenia.Na przełomie VI i V wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się system sprawowania władzy zwany demokracją.. Wszyscy obywatele podejmowali decyzje oraz nadzorowali ich wykonanie.11.. Wolność rozumiano jako prawo do uczestnictwa w życiu politycznym.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności..

... Wymierzana kara polegała na 10 - letniej banicji.

Wojny perskie i przemiany gospodarcze z pierwszej połowy V w. p.n.e. powodowały poważne zmiany społeczne w Grecji, a zwłaszcza w szybko rozwijających się Atenach.Demokracja.. Paweł Gużyński: księża nie rozumieją, na czym polega demokracja 3 sty 20 21:52 Ten tekst przeczytasz w 11 minut.. Wyjątkiem są osoby chore psychicznie, obcokrajowcy, groźni przestępcy oraz ci, którzy zostali pozbawieni tych praw na podstawie wyroków sądowych.Demokracja ateńska była demokracją bezpośrednią.. Nazwa ustroju pochodzi od słowa demos, co znaczy lud oraz kratos, oznaczające władzę.. Nazywany jest ojcem demokracji.. Odpowiedz na poniższe pytania: ( w zeszycie, przyślij zdjęcia do 9.04 2020 na adres ) 1.Zadania do wykonania na ocenę dopuszczającą lub dostateczną: 1.. Demokracja - forma ustroju pa ństwa, w którym władze sprawuj ą obywatele bezpo średnio albo w sposób po średni poprzez swoich przedstawicieli.. Państwo to .Demokracja ateńska - na czym polegała, cechy Demokracja kształtowała się w epoce antycznej od końca VI w. p.n.e. na terenie niektórych polis (państw-miast) greckich.. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. Byli nimi wszyscy wolni mężczyźni urodzeni w Atenach.Demokracja Polska zaś polega na czymś zupełnie innym..

Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.Demokracja (gr.

; Demokracja - to forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez lud.. Cechy pa ństwa demokratycznego: władza powoływana na okre ślony czas (kadencj ę) w wyborach legalnie działaj ąca opozycjaO.. - odbywały się zebrania na Agorze, czyli głównym placu; w obradach udział mógł wziąć każdy wolny mężczyzna z rodziców ateńczyków po 25 roku życia * pośrednia: zaczęła.Na czym polegały demokratyczne rządy w starożytnych Atenach?. Na czym polegał ostracyzm zwany sądem skorupkowym?. Po pierwsze prawa wyborcze mają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat, bez względu na płeć.. Po pierwsze prawa wyborcze mają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat, bez względu na płeć.. Przeprowadził reformy, które stały się podstawą demokracji ateńskiej.. Mienie wygnanego obywatela nie ulegało konfiskacie, a po tym .Demokracja - system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli)[1].. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. W Atenach obowiązywała równość wobec prawa, obywatele mieli takie same szanse na sprawowanie władzy.III.. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza "władzę ludu".. Ta osoba musiała opuścić Ateny na 10 lat, ale nie była pozbawiona majątku.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Polegała na tym, że więcej osób poprze jakoś ustawe będzie ona wprowadzona.Na czym polegała demokracja ateńska?, Czym była polis?, Ja nazywali siebie Grecy?, Kim jest ten mężczyzna?, Opisz wojny grecko-perskie., Przedstaw podboje Aleksandra Wielkiego., Opisz teatr grecki., Jak wyglądały starożytne igrzyska?, Co oznacza słowo "filozofia"?, Opisz najważniejsze dzieła kultury greckiej., Kogo uważamy za ojca demokracji ateńskiej?, Jak wyglądał ustrój .W demokracji ateńskiej obywatelstwa nie mieli: niewolnicy, cudzoziemcy (metojkowie), kobiety oraz chłopcy w wieku poniżej 20 lat..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt