Sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych

Pobierz

Rozporządzenie określa wzory:Od 30 czerwca obowiązują nowe wzory sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi .. 30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych .WZÓR SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJ Ą CEGO ODPADY KOMUNALNE OD W Ł A Ś CICIELI NIERUCHOMO Ś CI ZA … KWARTA Ł ROKU ADRESAT 1) I. Porada eksperta BDO 13.12.2021Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Pokaż treść w pełnym oknie .. Rozporządzenie określa:w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Tekst pierwotny Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) zarządza się .Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań przez podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.Do 31 stycznia 2022 r. podmioty zbierające odpady komunalne muszą złożyć roczne sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi..

2018 poz. 1627)Sprawozdanie o odpadach komunalnych.

z 2012 r., poz. 630) wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012 roku.. Permalink ELI:Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy składać w kontekście gminy, z której odbierane zostały odpady komunalne.. Następnie z lewego, bocznego menu należy wybrać moduł sprawozdawczości.WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA DANYCH W RAMACH SPRAWOZDAWCZOŚCI KOMUNALNEJ ZA 2021 R. SPORZĄDZANEJ W BDO DOTYCZĄCE: ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH, OGRANICZANIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA, SPOSOBU OBLICZANIA POZIOMU SKŁADOWANIAWzory sprawozdań o odpadach komunalnych W Dz.U.. Hierarchia postępowania z odpadami jest następująca:Sprawozdanie zawiera: 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania .. - Akty Prawne.. z 2018 r. pod poz. 1627 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 26.7.2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi..

(sprawozdanie produktowe i opakowaniowe za rok 2021)Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

W związku z epidemią COVID-19, w 2020 r. sprawozdanie możesz złożyć do 31 sierpnia 2020 r. Co to jest BDOWZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH wzór Objaśnienia: 1) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zarządza się, co następuje: § 1.sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za i półrocze 2016 r. sporządzane jest zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki …Zgodnie z tymże przepisem podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań, które są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na wpis do rejestru działalności regulowanej.WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Objaśnienia: 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust..

Pierwszą czynnością jaką należy dokonać jest wybranie podmiotu, który to sprawozdanie będzie składał.

z dnia 6 maja 2016 r. w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za nieprzekazywanie odebranych od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do RIPOK .W trzech wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2016 r. zapadły decyzje o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorstwo zajmujące się odbiorem śmieci od mieszkańców za nieodstawienie wszystkich zebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do re-gionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, przy czym dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej insta-lacji do przetwarzania odpadów komunalnych.. Nasza usługa w cenie od 999 zł netto .. Sprawozdanie składasz za pośrednictwem konta w systemie BDO ..

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danej gminie, musisz corocznie, do 31 stycznia, składać sprawozdanie.

Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza prezydenta miasta5) Numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa6)w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) zarządza się, co następuje:w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250) zarządza się, co następuje:Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst » Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U.. Sprawozdanie składa się za w systemie BDO wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.. DANE PODMIOTU ODBIERAJ Ą CEGO ODPADY KOMUNALNE OD W Ł A Ś CICIELI NIERUCHOMO Ś CI Numer rejestrowy 2), 3) Imi ęSPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA PÓŁROCZE ROKU1) 2) 3) ADRESAT4) I.. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa RadyNowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt