Aceton chempur karta charakterystyki

Pobierz

99,0% Gatunek: czysty Opakowanie: 1 litr Zastosowanie: - do konserwacji i przechowywania preparatów biologicznych; - do użytku laboratoryjnego.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późn.. Zawartość C 3 H 6 O Alkoholi CH 3 OH i C 2 H 5 OH Nielotna pozostałość Kwasowość (j. CH 3 COOH) Zasadowość (j. NH 3) Substancje redukujące Aldehydy (j. HCOH) Woda Substancje organiczne nierozpuszczalne w wodzie9.1 informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych stan fizyczny ciecz prężność par 240 hpa (20˚c) wygląd kolor bezbarwna gęstość par względem powietrza 2,0 zapach 3aromatyczny gęstość względna 0,79 g/cm próg zapachu 47,5 mg/m3rozpuszczalność w wodzie nieograniczona ph 5 [5% w/w] współczynnik podziału …Aceton Synonimy: propanon, dimetyloketon Wzór chemiczny: CH 3 COCH 3 M = 58,08 g/mol CAS: 67-64-1 WE: 200-662-2 Zawartość: min.. Oto strona nr 1.. Numer telefonu alarmowego .. KARTA CHARAKTERYSTYKI RS Pro Acetone RS CLP/GHS revision date 01/12/20.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane rozcieńczalnik, wysoko wydajny środek czyszczący 1.3.. Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .główna / karty charakterystyki / wyniki wyszukiwania: Znalezionych pozycji odpowiadających zadanemu pytaniu: 2394..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1 9240 Zele Belgium Tel.

Etanoloamina CZDA 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Zalecenia :Acetone luzem 1.2.. Opakowanie: 250ml, 500ml, 1l, 2.5l, 3l, 5l, 10l, 20l, 30l, 60l, 200l .. Wyniki podzielono na 48 stron po maksymalnie 50 pozycji na każdej.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) charakterystyki i scenariusze narażenia; Informacje dla dostawców; Źródła informacji; KONTAKT W SPRAWIE REACH; .. Aceton: ciecz: Aceton roztwór 20%: roztwór: Acetonitryl: odczynnik: Acetyloaceton: ciecz: Albumina z jaj, proszek: .. Mieszanina Chempur-2 (3-składnikowa mieszanina soli) odczynnik: Mieszanina chloroform alkohol .Karta charakterystyki: Pobierz aceton cz. CHEM*421024803 .. 3-5 D-76185 Karlsruhe Niemcy Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0 Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: Strona www: Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Department Health, Safety and EnvironmentMieszanina eter dietylowy/etanol (80:20) - Chempur; Karta charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji; Podróże Ady :: Etiopia 2012; Poradnia Dietetyczna - Home | Facebook; Eter dietylowy - Wikipedia, wolna encyklopedia.. Data aktualizacji: 2019-11-14 Wersja: 0.3 RS Pro Acetone Zwroty wskazujące .Puritan Products - 244015 - ACETONE CHEMPUR ACS REAGENT CAS 67-64-1 (Each) Item #: ; MFR SKU: 244015; You Save: $220.75..

Notices gratuites de Aceton PDF1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr.

: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) charakterystyki Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.. - czda; agar - wzbogacony; agar - spoż..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt